Chrzest

Sakrament Chrztu jest udzielany w naszej parafii z wielką radością i w sposób uroczysty. Oczywiście do Sakramentu tego rodzice i chrzestni powinni się odpowiednio przygotować. W tym celu organizowany jest cykl katechez dla rodziców i chrzestnych. Zgodnie z zaleceniem Ks. Biskupa rodzice i chrzestni mają obowiązek uczestniczyć w  katechezach chrzcielnych. Przygotowanie w parafii organizowane jest indywidualnie, zależnie od potrzeb.

Można skorzystać z katechez prowadzonych cyklicznie w dużych ośrodkach takich jak : Radzyń Podlaski

RODZICE CHRZESTNI

Do funkcji chrzestnych mogą być dopuszczone osoby, które przyjęły sakrament bierzmowania i są – jak wskazuje Katechizm Kościoła Katolickiego – „głęboko wierzące, a także zdolne i gotowe służyć pomocą nowo ochrzczonemu na drodze życia chrześcijańskiego” (nr 1255). Nie jest to funkcja świecka, ale RELIGIJNA. Rodzice dziecka winni, więc do niej prezentować osoby, które spełniają wymogi religijno-moralne. Nie wystarczy tylko to, że należą do rodziny lub są przyjaciółmi. (Wskazania dla duszpasterzy Diecezji Siedleckiej w sprawie udzielania sakramentów Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski – 23.01.2010 r.)
 
Kodeks Prawa Kanonicznego (Kan. 874) mówi, że go przyjęcia zadania rodziców chrzestnych może być dopuszczony ten, kto:

  • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania
  • ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku
  • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić

 W myśl Kodeksu Prawa Kanonicznego (Kan. 874) chrzestny/chrzestna musi spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 16 lat
  • być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię 
  • prowadzić życie zgodne z wiarą 
  • przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego

FUNKCJĘ CHRZESTNYCH mogą pełnić osoby głęboko wierzące.
 
Nie mogą być rodzicami chrzestnymi dziecka: 

  • osoby niepraktykujące
  • osoby, żyjące w związku niesakramentalnym (bez ślubu)
  • młodzież nieuczęszczającą na katechizację